TAIKA – TAI GĖRIS, KURIO TROKŠTA KIEKVIENA ŠIRDIS

Dievo Motinos, Taikos Karalienės, 2023 spalio 25 dienos pranešimas
Brangūs vaikai! Pykčio, neapykantos ir blogio vėjai siaučia žemėje, kad naikintų gyvybes. Todėl Aukščiausiasis siunčia Mane pas jus, kad Aš vesčiau jus taikos ir vienybės su Dievu ir žmonėmis keliu. Jūs, vaikeliai, esate mano ištiestos rankos: melskitės, pasninkaukite, aukokitės dėl taikos – gėrio, kurio trokšta kiekviena širdis. Dėkoju, kad atsiliepėte į Mano kvietimą.
Pažvelgę į žmonijos istoriją pamatysime, jog joje nuolat kuris nors žemės kampelis buvo apimtas karų, neapykantos, mirties. Mums skaudu dėl to, kad žemė – ne rojus. Dabar aplink vis daugiau baimės bei niūrių prognozių, susijusių su niekaip nesibaigiančiais tarptautiniais konfliktais. Žmonės labai sunerimę ir išgąsdinti vis stiprėjančios blogio ir neapykantos grėsmės, pakibusios virš mūsų – apie tai kalba ir Dievo Motina savo pranešime. Atsirado pojūtis, kad šiuolaikinis pasaulis valdomas tamsos jėgų.
„Pykčio, neapykantos ir blogio vėjai siaučia žemėje, kad naikintų gyvybes“, sako mus įspėdama Mergelė Marija. Visi karai prasideda žmonių širdyse. Kiekvienas karas vyksta dalyvaujant blogiui ir šėtonui. Jis skleidžia neapykantą, pavojų, grasinimus, baimę ir žudymus. Tačiau be fiziškai pasireiškiančio konflikto ir ginklų kovos yra dar ir dvasinė kova.
Dievo Motina kviečia mus, kad su neapykanta, žmogžudystėmis ir karu kovotume dvasinėmis priemonėmis: malda, pasninku ir aukomis Dievui. Neapykanta, žudymai ir blogis yra aiškus piktosios dvasios veikimo požymis. Tik malda, pasninkas, pasiaukojimas ir Dievo šaukimasis yra veiksmingi prieš ją. Evangelijoje pagal Morkų Jėzus mus įspėja: „Ta veislė neišvaroma nieku kitu, tik malda ir pasninku“ (Mk 9,29).
Jėzus įspėjo Petrą ir mus visus, kad šėtonas nori sijoti mus kaip kviečius. Jėzus meldėsi, kad Petro tikėjimas nesusilpnėtų ir kad jis sustiprintų savo brolius. Karo ir neapykantos negalima sustabdyti vien ginklais. Ginklai gali laikinai sustabdyti priešą, tačiau neapykanta išlieka, ir anksčiau ar vėliau ji vėl užsidegs, o taikos niekada nebus.
Ramybė, taika, kurią pažadėjo Jėzus ir apie kurią nuolat kalba Mergelė Marija – tai iš perkeistos širdies ateinanti taika ir ramybė. Ir tik Dievas gali pakeisti širdį. Ir Dievui reikia mūsų maldų, mūsų širdžių, atsiveriančių Jam per maldą, pasninką ir atgailą, kad per jas išlietų galią, atsivertimo malonę ir šviesą ten, kur yra neapykanta. Dievui reikia širdžių atsivertimo. Dievui reikalingas tu, kad Jis ateitų į šį pasaulį. Tik per karštą, nuolatinę, intensyvią maldą Dievas gali ateiti ir atnešti savo ramybę – taip pat ir tiems, kurie netiki. Valdžios žmonės, prisiimantys didžiausią atsakomybę, negali pasiekti taikos be tikinčiųjų maldos. Dabar yra laikas, apie kurį Dievo Motina mus įspėjo, kai turime dvasiškai apsiginkluoti ir melsti Dievą, kad Jis ateitų mums į pagalbą ir išlaisvintų mus, ypač tuos, kurie nukentėjo nuo karo ir neapykantos.
Malda
Motina ir Taikos Karaliene, Tu, kuri pagimdei ir padovanojai mums Jėzų, Ramybės Kunigaikštį, kuri nepaliauji šaukti Savo vaikus ir belsti į mūsų širdžių duris, užtark mus prieš Savo Sūnų Jėzų. Mes norime, Motina Marija, daryti tai, kam tu mus pašauki: „Ką tik Jis lieps, padarykite tai.“ Tu, o Motina, matai, ko mums trūksta ir ko trokštame, būk su mumis, o ypač su tais, kurie patiria neapykantos, blogio ir žudymų siaubą. O Viešpatie, Tu, kuris nugalėjai blogį ir šėtoną, nugalėk jį ir žmonių širdyse, iš kurių kyla kiekvienas karas, neapykanta ir žudymai. Tegul Tavo ramybė, stipresnė už šėtoną ir mirtį, išlaisvina kiekvieno žmogaus širdį, kupiną neapykantos ir keršto. Tegul Tavo ramybė ir taika plinta per mus mūsų šeimose, bendruomenėse ir tautose. Amen.
T. Liubo Kurtovič

Read Previous

2023 m. lapkričio 1-8 d.: malda už išėjusiuosius

Read Next

VEDU JUS Į TAIKOS KELIĄ