Pirmasis mėnesio šeštadienis

Pirmaisiais šeštadieniais mes pašaliname spyglius iš Nekaltosios Marijos Širdies ir atperkame nuodėmes, kuriomis Ji sužeista. Taip dirbame išganymo labui ir bendradarbiaujame su Dievo Motina, kad išsipildytų pranašystė, nuskambėjusi Jos pasirodymo metu 1917 m. liepos 13 d.: „Galų gale mano Nekaltoji Širdis triumfuos“.

1925 metų gruodžio 10 dieną Pontevedros mieste seseriai Liucijai apsireiškė Švenčiausioji Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi. Švenčiausioji Mergelė, viena ranka apkabinusi Jėzų, parodė jai spygliais persmelktą Širdį, kurią laikė kitoje rankoje. Ji pasakė: „Mano dukra, pažvelk į Mano Širdį, sužeistą spyglių, kuriuos nedėkingi žmonės kiekvieną minutę smeigia į ją savo piktžodžiavimu ir nedėkingumu. Bent tu paguosk Mane.

Ir pasakyk visiems, kad tiems, kurie penkis mėnesius iš eilės kiekvieną pirmą šeštadienį eina išpažinties, priima Šventąją Komuniją, meldžiasi 1 dalį Rožinio ir 15 minučių būna su Manimi, apmąstydami 15 Rožinio paslapčių, ketindami atlyginti už įžeidimus, padarytus Mano Nekaltajai Širdžiai, pažadu mirties valandą duoti visas malones, kurių reikia jų sieloms išgelbėti.“ 

Gailestingumo, pažadėto už pirmųjų penkių šeštadienių pagerbimą, gavimo sąlygos:

 • turėti ketinimą paguosti Švenčiausiąją Mergelę ir išpirkti įžeidimus, padarytus Jos Nekaltajai Širdžiai,
 • priimti šv. Komuniją,
 • kalbėti Rožinį,
 • penkiolika minučių medituoti rožinio paslaptis (vieną paslaptį, keletą ar visas),
 • išpažintis (galima likus savaitei iki šių šeštadienių su sąlyga, kad priimdamas Komuniją asmuo yra malonės būsenoje ir ketina atlyginti už Nekaltosios Marijos Širdies įžeidimus),
 • visa tai darykite kiekvieną pirmą šeštadienį penkis mėnesius iš eilės.

„Jei kalbėtume apie mane, prisipažįstu, kad niekada nesu laimingesnė, negu  pirmaisiais šeštadieniais. Argi ne tiesa, kad didžiausia mūsų laimė yra visiškai priklausyti Jėzui ir Marijai ir mylėti juos ir tik juos, be išlygų? …atnešti Jėzui ir Marijai paguodą, kad jie yra mylimi ir kad per šią meilę jie galės išgelbėti daug sielų.
Sesuo Liucija

Pasaulio išgelbėjimą šiuo nepaprastu istoriniu momentu Viešpats pavedė Nekaltajai Mergelės Marijos Širdžiai.
Lisabonos patriarchas kardinolas Serežeira

Tegul jie prašo ramybės iš Nekaltosios Mergelės Marijos Širdies, nes Dievas ją Jai patikėjo.
Palaimintoji Jacinta iš Fatimos

Padovanokime dovaną Mergelei Marijai 100-ųjų Fatimos apsireiškimų metinių proga

Mergelė Marija, apsireiškusi Fatimoje, paragino pirmuosius mėnesio šeštadienius skirti Jai ir šią dieną priimti Šventąją Komuniją kaip atlyginimą už nuodėmes prieš Jos Nekaltąją Širdį.

Šią dieną Dievo Motina mus kviečia:

 • Išpažinkite nuodėmes;
 • Priimkite šventąją Komuniją;
 • Melskitės Rožinį (5 dešimtys);
 • Skirkite 15 minučių apmąstymui.

Visa tai turi būti daroma siekiant atlyginti nuodėmes, kurios sužeidžia Nekaltąją Mergelės Marijos Širdį.

1930 05 29 Viešpats paaiškino s. Liucijai, kodėl pirmieji penki šeštadieniai iš eilės buvo pasirinkti pagerbti Dievo Motinos kančias: „Mano dukra, priežastis paprasta: yra penkių rūšių įžeidinėjimai ir šventvagystės prieš Nekaltąją Marijos Širdį:

 1. Jos Nekaltojo Prasidėjimo įžeidimas;
 2. Jos amžinos nekaltybės įžeidimas;
 3. Jos Dieviškosios Motinystės įžeidimas ir tuo pačiu atsisakymas priimti Ją kaip visų žmonių Motiną;
 4. Marijos įžeidimas per žmones, skiepijančius į vaikų širdis abejingumą, panieką ir net neapykantą Jai, Nekaltajai Motinai;
 5. Tiesioginis Mergelės Marijos įžeidimas Jos šventuose paveiksluose ir ikonose.“

Tačiau sesuo Liucija neapsiribojo tik penkiais šeštadieniais, ji nuolat, metai po metų praktikavo pirmųjų šeštadienių pagerbimą, guosdama Nekaltąją Dievo Motinos Širdį ir prašydama neįkainojamo gailestingumo visam pasauliui.

Padovanokime Dievo Motinai dovaną jubiliejiniais Jos apsireiškimo Fatimoje metais, paguoskime Švenčiausiąją Jėzaus Širdį ir Nekaltąją Mergelės Marijos Širdį ir su meile pagerbkime pirmuosius penkis šeštadienius! Nepamirškime apie ketinimą. Turime daug problemų, sunkumų, kuriuos norime atiduoti Mergelei Marijai, o Jėzus nori, kad šią dieną paguostume Mergelę Mariją ir viską paaukotume, siekdami atlyginti už jos Nekaltajai Širdžiai padarytas žaizdas ir įžeidimus.