VEDU JUS Į TAIKOS KELIĄ

Marija mums sako, kad blogis turi vėjo, griaunančio gyvenimus, savybių. Tai vėjas, stiprus kaip uraganas, taifūnas, kuris kaukdamas skrieja per visą žemę. Kas jį sustabdys? Kur pasislėpsime nuo šio destruktyvaus blogio, neapykantos ir nerimo vėjo? Marijos Širdyje.
Jos Širdyje glūdi pergalė, galingas pažadas, duotas mums Fatimoje ir tęsiamas Mediugorėje: „Galiausiai mano Nekaltoji Širdis triumfuos ir žemėje įsiviešpataus taika“.
Jos vadovaujama rožinio mada, malda kartu su Ja atneša taiką. Tik malda ir pasninku galime sustabdyti naujo pavojingo karo grėsmę. Žemė dreba prieš baisią ginklų galią. Dievo Motinai reikia mūsų. Stebuklingas destruktyvių karo vėjų sustabdymas, įvykęs Lepanto mieste 1571 m., gali pasikartoti ir šiandien. Tuomet Bažnyčia nepaliaujamai meldėsi ir šaukėsi Marijos pagalbos. Dėl Jos užtarimo Dievas įsikišo ir sustabdė siaubingą turkų invaziją į krikščioniškąją Europą.
Remiantis regėtojų liudijimais, Mergelė Marija šiuo metu atrodo labai susirūpinusi dėl taikos.
Pastarosiomis dienomis per regėtoją Ivaną Ji mus kvietė: melskitės už Mano planus pasauliui, jūs Man reikalingi, su jumis Aš galiu pasiekti taiką, išdrįskite kovoti su blogiu, apsispręskite už taiką, būkite ištikimi. Šiuo metu taikai gresia itin didelis pavojus, ir Aš trokštu, kad jūs atnaujintumėte pasninką ir maldą savo šeimose ir paskatintumėte kitus melstis už taiką. Noriu, kad suvoktumėte situacijos rimtumą ir kad didžioji dalis to, kas įvyks, priklauso nuo jūsų maldos ir atkaklumo. Aš esu su jumis ir raginu jus pradėti labai rimtai melstis ir pasninkauti. Atnaujinkite šeimos maldą. Atnaujinkite savo susitikimus su savo Dangiškuoju Tėvu, kuris be galo myli jus per savo Sūnų Jėzų Kristų. Šeima, pripildyta Kristaus meilės per maldą, galės viską suprasti ir priimti net sunkiausius kryžius ir skausmą. Kryžiai ir skausmas vėl atkurs taiką ir vienybę.
Jėzus meldėsi, pasninkavo ir atidavė Savo gyvybę už mus, kad mes galėtume išsigelbėti. Kai mes meldžiamės, pasninkaujame, aukojamės, kentėdami vienijamės su Jėzumi, ateina ramybė. Marijos širdis laimi, jei mes stengiamės gyventi sekdami Jėzų. O Jėzus padarė mūsų gyvenimą paprastesnį, sujungdamas visus įsakymus į du: meilės Dievui ir meilės artimui.
Marija kartoja mums tai, ko moko Jėzus. Ji moko mus gyventi pagal Bažnyčios maldą: „Viešpatie, neleisk, kad mus nugalėtų blogis, bet leisk, kad nugalėtume blogį gėriu.“
„Mieli vaikai, su malda ir meile galėsite pasiekti bet ką, net tai, kas jums atrodo neįmanoma. Būkite malda ir meilė visiems tiems, kurie yra toli nuo Dievo ir Jo meilės. Dėl jūsų maldos ir meilės pasaulis pasuks geresniu keliu, o meilė valdys pasaulį“, – moko Marija.
Ji žino, kad mums sunku. Bet Ji niekada nenori iš mūsų neįmanomo. Kai Ji mums sako, kad Dievas siunčia Ją vesti mus taikos ir sąjungos su Dievu ir žmonėmis keliu, tai reiškia, kad mes nuklydome. Dievas leidžia Jai mus vesti ir padėti mums Ją surasti. „Jūs negalite rasti to kelio, jei nesimeldžiate.“ Ji mums tai sakė viename iš Savo pranešimų. Taigi malda visada yra navigacija, kuri mus saugiai nuves į taikos kelią. Malda šeimoje yra svarbi. Net Nazareto šeima – Jėzus, Marija, Juozapas – meldėsi ir reagavo į kiekvieną situaciją vadovaujama Dievo Dvasios.
Net stipriausi blogio, neapykantos ir nerimo vėjai, kaip ir ramus vėjelis, prasideda žmogaus širdyje. Mes tai matome gyvenime. Apie ką nors galima pasakyti, kad visur, kur šis žmogus pasirodo, jis sukuria vėją, jis yra kaip audra, jis atneša nerimą ir užkrečia kitus blogiu, neapykanta ir net karu. Ir apie ką nors galime pasakyti: šis žmogus yra ramybės ir taikos kūrėjas. Tai yra tas, kuris gyvena Evangelija, bando sekti Jėzų. Štai kodėl Visagalis siunčia Mariją į žemę, kad ji kasdien vėl ir vėl kartotų mums Evangeliją. Šių dienų neapykantos, karo ir nerimo vėjai nurims Jos Širdyje ir Jai vadovaujant.
Marija mumis pasitiki. Ji nesako, kad turėtume tapti Jos ištiestomis rankomis. Ji sako, kad mes jau esame Jos ištiestos rankos. Maldoje ir atiduodami save artimiesiems konkrečiais darbais. Tęskime. Mes Jai reikalingi.
Malda
Marija, Tavyje mes randame prieglobstį ir apsaugą. Padėk mums būti pastoviems meldžiantis, pasninkaujant ir aukojantis už taiką. Tegul visi ginklai nutyla Tau užtarus. Atnešk ramybę per mūsų ištiestas rankas, pakeltas į Dangų su malda ir į mūsų artimus su meile. Į tuos, kurie bijo, kurie apsupti neapykantos ir blogio. Atnešk taiką tiems, kurie atsakingi už karus žemėje, kad jų širdys būtų atvertos brangiai taikos dovanai. Marija, padaryk mus malda, meile ir taika. Amen.

Terezia Gažiová

 

Read Previous

TAIKA – TAI GĖRIS, KURIO TROKŠTA KIEKVIENA ŠIRDIS

Read Next

SUSITIKIMAS SU DIEVU PER MIŠIAS