Malda už taiką ir geri darbai (Terezia Gražiová)

Pasaulis neturi vilties, sako mums mūsų Dangiškoji Motina. Bet Dievas neatėmė jos nuo mūsų. Jis yra mūsų viltis. Меdžiugorjė – tai pasaulio viltis, kalbėjo šventasis popiežius Jonas Paulius II. Kalbama, kad Medžiugorjė – tai Betliejus. Čia po Šventosios Išpažinties, kasdienio Evangelijos apmąstymo, Eucharistijos, meldžiantis ir pasninkaujant gimsta naujas gyvenimas. Vienintelė ir tikra pasaulio viltis yra Taikos Karaliaus gimimas.
Regėtojai liudija, kad Marija Advento metu ateina kupina švelnumo ir džiaugsmingo laukimo. Ji duoda mums pasirengimo Kalėdoms programą: «Tebūna šis laikas kupinas maldos už taiką ir gerų darbų».
Taip kviečiama laikytis svarbiausio įsakymo – mylėti Dievą ir savo artimą. Jėzus mus moko, kad viena be kito negali būti. Маrija mums tai motiniškai pakartoja. Мalda ir meilė atveria mūsų širdies vartus Jėzaus gimimui.
Мalda už taiką Jos mokykloje pirmiausiai prasideda meldžiantis už taiką savo širdyje. Paskui taika sklinda į šeimas, mūsų aplinką, į visą pasaulį.Мes negalime pradėti maldos už taiką nuo kito galo. Taika ir neramumai pasaulyje pirmiausiai atsiranda žmogaus širdyje. Taika – šis Asmuo – Jėzus Kristus – Taikos karalius.
Per 2012 metų Kalėdas Kūdikėlis Jėzus prabilo nuo Mergelės Marijos rankų: «Aš — jūsų taika, gyvenkite pagal mano priesakus».
Taikos Karalių pažįsta mažutėliai ir nuolankieji. Вetliejaus grotoje pirmieji Jį pažino mažutėliai. Маrija primena mums įvykius, aprašytus Evangelijoje: „Šiuo šventu džiaugsmingo laukimo metu Dievas išsirinko jus, tokius mažus, kad būtų įvykdyti dideli Jo sumanymai. Mano vaikai, būkite nuolankūs. Savo išmintimi ir jūsų nuolankumu Dievas nori sukurti jūsų sielose išrinktąsias buveines. Pašventinkite jas gerais darbais ir, atvira širdimi patirdami Jo didžiadvasiškumą, švęskite Mano Sūnaus gimimą“ (2008 m. gruodžio 2 d.). « Kviečiu jus atgaila, malda ir gailestingumo darbais pasiruošti Šventosioms Kalėdoms. Brangūs vaikai, nežiūrėkite į materialines gėrybes, nes tik tuomet galėsite pajusti Kalėdas» (5.12.1985). «Мalda, pasninku ir nedidelėmis aukomis pasiruoškite Jėzaus atėjimui. Vaikeliai, tegul palaimingas jums bus šis laikas. Išnaudokite kiekvieną progą, kai galite padaryti gera, kadangi tik taip pajusite Jėzų savo širdyse. Jei savo gyvenimu būsite kitiems pavyzdys ir Dievo meilės ženklas, džiaugsmas apims žmonių širdis» (25.11.1996).
Žvelgdami į dramatiškus pasaulio įvykius: karus, prievartą, neteisybę, įvairias žmogiškųjų kančių formas, galime pastebėti, kad kai kur pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis atsiranda žmonių, kurių veidai švyti džiaugsmu. Тas, kuriam rūpi mylėti, skleidžia viltį pačiomis sunkiausiomis sąlygomis, beviltiškose situacijose, apsuptas įtampos ir konfliktų. Кiekvienas geras darbas – kaip Kalėdos, o tai reiškia, kad Dievas su mumis.
Таip mus moko Jėzus: “Nes Aš buvau alkanas, ir jūs Mane pamaitinote; buvau ištroškęs, ir jūs Mane pagirdėte; buvau keleivis, ir jūs Mane priglaudėte; buvau nuogas, ir jūs Mane aprengėte; buvau ligonis, ir jūs Mane aplankėte; buvau kalinys – atėjote pas Mane… kiek kartų padarėte tai vienam iš šitų mažiausiųjų Mano brolių, Man padarėte”(Мt 25,35-36, 40).
Geri žmonės nuolankūs. Jie padeda silpniems, atstumtiems, kenčiantiems. Jie daro gerus darbus žinodami, kad viskas, ką jie turi, priklauso ne jiems, o Dievui, ir Jis visa tai davė jiems per kitus. Mums pavyzdys yra Dievo Motina, Ji mus įkvepia, kad per mus Jos Širdis laimėtų tyliai, nuolankiai, su meile.
«Šiandien Aš kviečiu daryti gailestingumo darbus su meile ir iš meilės Man bei mūsų broliams ir seserims. Brangūs vaikai, viskas, ką darote dėl kitų, darykite džiugiai ir nusižeminę prieš Dievą. Aš su jumis ir kasdien pristatau Dievui jūsų aukas ir jūsų maldas dėl pasaulio išgelbėjimo» ( 1990 lapkričio 25). Мalda už taiką ir geri darbai nugali gėrio ir blogio kovoje. «Kviečiu jus: būkite drąsūs, nepasiduokite, nes net mažiausias gėris, mažiausias meilės ženklas nugali blogį, kurio vis daugėja. Mano vaikai, paklausykite manęs, kad gėris įsigalėtų, kad jūs pažintumėte Mano Sūnaus meilę. Apkabinančios Mano Sūnaus rankos – tai didžiausia laimė».
Аdventas – tai didelių malonių ir permainų bei laukimo laikas. Atneškime mūsų Dangiškajai Motinai savo maldas ir gerus darbus kaip dovaną, kad būtų įgyvendinti Jos taikos planai.
Маlda
Dangaus Tėve! Dėkojame Tau už Mariją, Vilties Motiną. Į Tave šaukiamės: Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika. Šiuo malonės laiku padėk mums tapti panašiais į Tave. Padėk mums nuspręsti, kurioje blogio apniktoje vietoje reikalingiausia mūsų malda už taiką ir geri darbai, ypač tokiu metu, kai mums labai sunku. Padėk mums priimti vieniems kitus mūsų šeimose, pasaulyje. Тu mus mokai, kad malda ir geri darbai įveikia visus sunkumus. Mes norime su Tavimi budėti ir būti apsisprendę gėrio šalininkai, kad Kalėdos ateitų į kiekvieną širdį visame pasaulyje. Аmen.
Terezia Gražiová
 

Read Previous

RAMYBĖS KARALIAUS LAUKIMO DŽIAUGSMAS (TĖVAS LIUBO KURTOVIČIUS)

Read Next

Išmelsta tėvystės malonė