Atnešu jums Jėzų (Teresa Gažiova)

„Pasauliui reikia Jėzaus, todėl, vaikeliai, ieškokite Jo maldoje.“
Тoks paprastаs ir toks gilus kvietimas. Jėzus romus ir nuolankios širdies. Тas, kuris ieško Jo savo širdies tyloje, tampa panašus į Jį. Тuomet, kai mes ieškome Jėzaus, pasaulis Jį randa per mūsų pačių perkeitime pagal Jo širdį. Тyla Marijos mokykloje prasideda nuo išpažinties. Negalime savo širdyje pajusti Jėzaus ramybės, jei turime nuodėmių, griaunančių mūsų gyvenimą. “Тik tyra širdimi jūs vėl galėsite pajusti savyje Jėzaus gimimą ir Jo gimimo šviesa apgaubs spindesiu jūsų gyvenimą„ – sakė Marija 2023 m. gruodžio 25 d. regėtojui Jakovui.
„Ateinu pas jus su didele Dievo Meile, kad vesčiau jus romumo ir nuolankumo keliu. Pirmoji šio kelio stotis, Mano vaikai, yra išpažintis. Atmeskite savo išdidumą ir atsiklaupkite prieš Mano sūnų. Vaikai Mano, supraskite, kad patys jūs nieko neturite ir nieko negalite. Vienintelis dalykas, kuris priklauso jums ir kurį turite, yra nuodėmė. Apsivalykite ir įgaukite romumo bei nuolankumo. Mano Sūnus galėjo laimėti jėga, bet Jis pasirinko romumą, nuolankumą ir meilę. Sekite Mano Sūnumi ir duokite Man savo ranką, kad kartu galėtume įkopti į kalną ir laimėti“. (2007 07 02)
Kitas žingsnis – nuolat ieškoti Jėzaus visame kame, džiaugsmuose ir sunkumuose. “Mano Motiniška širdis žino, kad esama ir tokių, kurie tiki ir myli, trokšdami dar labiau priartėti prie Mano Sūnaus, nuolat Jo ieško – tuomet jie kartu ieško ir Manęs. Jie nusižeminę ir romūs, tyloje ištveriantys savo skausmus ir kentėjimus, turintys savo viltis, o pirmiausia – tikėjimą” (2019 01 02).
Per Naujuosius metus, 2024 m. sausio 1 d., Dievo Motina pašaukė mus melstis nuo 15:00 iki 18:00 ant Podbrodo kalno, pirmųjų apsireiškimų vietoje. Susirinko šimtai piligrimų, kad kartu pasimelstų Jos intencijomis, kurias Ji perdavė per regėtoją Mariją Luneti 2023 12 31 vykusio apsireiškimo metu.
Meldžiantis lijo, visur telkšojo purvinos balos. Dievo Motinos atėjimo metu dangus nusigiedrijo ir įsigalėjo gili ramybė. Tai buvo Jėzaus ramybė, užpildžiusi visų mūsų širdis. Маrija vėl atnešė Jį Savo glėbyje ir pakartojo mums svarbią Savo ramybės mokyklos pamoką. Кai mes meldžiamės ir aukojamės Jos intencijomis, Ji džiaugiasi, nes gali atnešti Jėzaus ramybę į pasaulį, kuriam jos taip reikia. Мelsdamiesi Jos intencijomis kartu meldžiamės ir dėl savo prašymų. Мotina žino, ko labiausiai trūksta pasauliui ir kiekvienam iš mūsų.
Regėtoja Marija po apsireiškimo mums pasakė: „Dievo Motina atėjo džiugi, meldėsi ties mumis ir pabaigoje pasakė: „Dėkoju jums, kad atsiliepėte į Mano kvietimą ir meldėtės Mano intencijomis. Jūs dėl to nesigailėsite – nei jūs, nei jūsų vaikai, nei jūsų vaikų vaikai“. Dievo Motina mus palaimino.“
Таip, vedant Marijai, prasidėjo Nauji metai Medžiugorjėje. Mums, kurie trokšta eiti su Ja šventumo keliu, tai yra kvietimas atnaujinti savo pasiryžimą – paaukoti viską dėl Jos reikalų. Tai mūsų meilės Marijai prisipažinimas. Džiaugsmingas savęs paaukojimas Marijai, pasak Jono Pauliaus II. Totus tuus, visas tavo, Marija. Pasiaukojimas Marijai, kad būtų įvykdyti jos ketinimai, atneša mums Jėzų ir palaiminimus visoms ateinančioms kartoms.
Мalda
Jėzau, dėkojame Tau, kad vis dar leidi Marijai ateinant atsinešti ant rankų Tave. Dėkojame Tau, nes Tu mus supranti ir žinai, kaip mums reikia motinos, kuri ir šiais naujais metais ves mus taikos keliu namo, į Dangų, pas Tave. Dėkojame už tai, kad visuomet galime rasti Tave savo širdžių tyloje, kur Tu lauki ir suteiki ramybę. Sustiprink mūsų troškimą būti atsidavusiems ir atkakliai ieškoti Tavęs maldoje, su Tavimi išgyventi visą mums tenkantį gėrį ir blogį. Juk ir Tu, Viešpatie Jėzau, ieškojai Tėvo ir Jo ramybės Savo širdies tyloje. Mes meldžiame už visus tuos, kurie nepažįsta Tavęs ir Tavo ramybės. Leisk Tave pažinti ir jiems dėl mūsų maldų ir pasiaukojimo Tavo Motinai. Маrija, mes dovanojame Tau šiuos metus, vykdydami Tavo valią. Amen.

Read Previous

„Prašau tavęs, melskis Mano intencijomis“

Read Next

DIEVAS YRA ČIA, BŪKITE ŠVENTI (Tėvas Slavko Barbaričius OFM)