VAISTAI IŠ DANGAUS (Terezia Gažiova)

Dievo Motinos, Taikos Karalienes pranesimas per regetoja Marija Pavlovic Lunetti 2020 kovo 25d:
“Brangus vaikai! As su jumis tu visu metu tekmej, kad vesciau jus isganymo keliu.Grizkit pas mano Sunu, grizkite malda ir pasninku. Vaikeliai, leiskite Dievui kalbeti su jumis sirdyje, nes valdo setonas ir nori sunaikinti jusu gyvenima ir zeme, po kuria jus vaiksciojate. Bukite drasus apsispreskite sventumui..Jus patirsite atsivertima jusu sirdyse ir seimose; girdesis malda; Dievas isgirs jusu sauksmus ir dovanos jums taika. As su jumis ir visus jus laiminu motinisku palaiminimu. Aciu, kad atsiliepet i mano kvietima!”
Šv. Jonas Paulius II pasakė: «Medžjugorė – tai viltis visam pasauliui». Pagalbos stokojančioje kovoje su koronovirusu, pasaulio akys su viltimi nukreiptos į Medžjurogę. Medicina – bejėgė, sako, kad nėra tam vaistų. Bet dangus nepalieka mūsų be atsakymo. Dangiškasis Tėvas vis dar siunčia į žemę Mariją.
Ji kviečia mus: «Grįžkite prie Mano Sūnaus, grįžkite prie maldos ir pasninko».
Viena moteris, kuri atlikusi dvasines pratybas su pasninku, malda, tyla, liudija: «Aš atėjau su Jėzumi galvoje, bet išeinu su Jėzumi širdyje. Pasninkas ir malda grąžina mus prie Jėzaus».
«Malda ir pasninku galima sustabdyti netgi karus ir gamtos katastrofas», – toks buvo pirmasis Taikos Karalienės pranešimas 1981 birželio 26d. Taip šiandieną malda ir pasninku mes galim sustabdyti ir koronovirusą. Virusas, kuris žudo, yra ne iš Dievo, bet iš šėtono. Mergelė Marija perspėja mus, kad šėtonas valdo, jis nori sunaikinti mūsų gyvenimus ir žemę, po kurią vaikštome. Marija nurodo mums tokia paprastas, bet stiprias priemones: tie du paprastučiai ginklai – malda ir pasninkas,- pajėgūs sustabdyti net mirtį nešančią infekciją.
Brangūs bičiuliai, noriu jums priminti, kad nuo 2014 metų tęsiama nepaliaujama Rožinio malda ir pasninkas Dievo Motinos taikos užmojų išsipildymui. Daugiau sužinokite internetiniame puslapyje www.mir.com.hr. Kai mes nuoširdžiai pasninkaujame ir meldžiamės Rožinį Dievo Motinos Marijos intencijomis, įvyksta būtent tai, kas geriausia mūsų sielų ir pasaulio išgelbėjimui, ir tokiu būdu, mes galime nugalėti blogį.
Atnaujinkime bendrą maldą šeimose. Marija mums žada, kad malda bus išgirsta ir Dievas apdovanos mus taika.
Grįžkime prie jos pagrindinių pranešimų. Parenkim savo namuose maldos kampelį, šeimos altorių – «mažytę Medžiugorję». Centre mūsų šeimoje padėkim kryžių, po kryžiumi – Mergelės Marijos paveikslą ar statulą, atverstą Dievo Žodį. Melskimės Rožinį, kaip moko mūsų dangiškoji Motina – tris dalis kiekvieną dieną: džiaugsmo, kančios ir garbės slėpinius. Skaitykime Evangeliją ir stenkimės gyventi pagal ją. «Evangelija – tai vienintelė tiesa šiame pasaulyje„ «Laikymasis Jėzaus žodžių – tai meilė», – sakė mums Marija Savo pranešimuose.
Šv. Augustinas mus moko: «Jėzus – Žodyje ir Eucharistijoje». Tai yra Jėzus – tikras Žodyje ir Eucharistijoj. Kai kurių šventųjų liudijimu – senovėje Tabernakulyje buvo saugomas ir Šventasis Raštas, ir Eucharistija. Šv. Jeronimas sakė, kad Viešpatį mes priimame ne tik Komunijoje, bet taip pat ir tada, kai skaitome Šventąjį Raštą. Tuo pačiu prisiminkim, kaip Mergelė Marija nepailsdama mums kartoja: padėkite atverstą Šventąjį Raštą matomoje vietoje savo namuose. Skaitykite jį kiekvieną dieną, skaitykite garsiai visai šeimai. Leiskite Dievui kalbėti jūsų širdims.
Dabar, kada mes galime priimti Komuniją tik dvasiniu būdu, kada negalime dažnai, ar visai atlikti išpažintį ir kartu susirinkti, mums dar labiau reikia būti rūpestingiems, budriems, rūpinantis, kad mūsų meilė neatšaltų.
Mes negalime turėti dažnos išpažinties, bet visada galime labiau budėti širdimi, dažnai daryti sąžinės patikrinimą, žadinti gailestį, atlikti atgailą už kiekvieną, netgi patį nereikšmingiausią meilės trūkumą.
Visa, ką mums primena Dangiškoji Motina, Ji išsako su didele viltimi ir meile. Kiek kartų girdėjome iš regėtojo Ivano šiuos žodžius: «Marija ateina, kad užgydytų mūsų žaizdas, perrištų jas savo motiniška meile, šiluma, švelnumu». Taip stipriai mes reikalingi Jos apkabinimo šiuo sunkiu metu, kada mirtis stovi prie durų. Mes visada galime pulti į Marijos glėbį. Nieko nėra svarbiau už meilę tuo sunkiu pandemijos laikmečiu.
Visų Jos apsireiškimų Medžiugorėje metų bėgyje, Marija atneša mums vaistus – vaistus iš dangaus. Šitie vaistai yra meilė. Marija sako: «Brangūs vaikai, kada žemėje pranyksta meilė, kada neįmanoma rasti išsigelbėjimo kelio, aš, Motina, ateinu, kad jums padėčiau pažinti tikrąjį tikėjimą – gyvą ir gilų – kad padėčiau jums tikrai mylėti. Kaip Motina aš trokštu jūsų abipusės meilės, gerumo ir tyrumo. Mano troškimas – kad jūs būtumėte tiesoje ir mylėtumėte vienas kitą.» (02.01.2018). «Mano meilės apaštalai, tai budėjimo laikas, ir prašau iš jūsų meilės», – sakė Ji 2020m kovo 2d.
Kur mūsų viltis? Bandymuose, kurie mus ištinka, mes mokomės suprasti, kad mūsų jėga ir pasitikėjimas tik Viešpatyje, kaip mums apreiškia ir Mergelė Marija.
Malda
Dangiškasis Tėve, dėkojame Tau už Mariją, už tai, kad Tu vis dar Ją mums siunti, kad Ji vestų mus išganymo keliu.
Motina, padėk mums visa širdimi grįžti prie Tavo Sūnaus. Padėk mums nepailstant būti su Tavimi maldoje, melstis ir pasninkauti su pasitikėjimu, kad šis pavojingas užkratas bus sustabdytas. Prie Tavęs bėgame, mūsų brangioji Motina, po Tavo motinišku apsiaustu glaudžiame visus Tavo vaikus. Pašvenčiame save Tavo Nekalčiausiajai Širdžiai, paslėpk Joje visą pasaulį, padaryk mus nematomus šėtonui, kuris valdo ir nori sunaikinti mūsų gyvenimus ir žemę, po kurią mes vaikštome. Tavo meilė stipresnė už visokį blogį. Su Tavimi mes apsisprendžiame už šventumą, su Tavimi mes norime budėti dėl viso pasaulio. Amen.

Read Previous

Kryžiaus kelias su kunigo t. Slavko Barbarič mąstymais

Read Next

Verta yra padovanoti savo gyvenimą Dievo Motinai