TAIKOS KARALIENĖS NOVENA

Kartu su Medjugorjės parapija kviečiame melstis Taikos Karalienės noveną, kuri prasideda 2023 m. birželio 15 d. Šios novenos metu Medjugorjėje gyvenantys žmonės kasdien kops į Podbrdo kalną.
Mintis apie Noveną kilo iš Naujojo Testamento, kuriame aprašyta, kaip Marija ir apaštalai, praėjus keturiasdešimčiai dienų po Jėzaus Prisikėlimo, meldėsi devynias dienas iš eilės. Jie ištvermingai meldėsi viena širdimi, laukdami Šventosios Dvasios-Guodėjos, kuri buvo jiems pažadėta, nužengimo ir kuri pripildė juos „atėjus Sekminių dienai (Apd 2, 1). Nuo tada atsirado Bažnyčios tradicija dažnai kalbėti novenas, Taip pat Medjugorjėje mūsų Motina kviečia mus: “Brangūs vaikai, aukokite novenas atsižadėdami to, prie ko esate labiausiai prisirišę” (1993 m. liepos 25 d. pranešimas)
Kiekvienai dienai bus skiriama atskira intencija. Mes meldžiamės šia intencija, apmąstydami siūlomus tekstus per kalbamas Rožinio Garbingąsias paslaptis (novenos metu kasdien jais pasidalinsime). Pirmasis tekstas yra ištrauka iš Evangelijos, antrasis — iš mūsų Motinos ankstesnių pranešimų ir trečiasis — ištrauka iš Katalikų Bažnyčios Katekizmo. Pabaigos malda sujungia visas tos dienos maldos intencijas.
Tikime, kad mūsų paprasta malda, suvienyta Marijos širdyje Jos Nekalčiausiosios širdies triumfui, suteiks mūsų širdims ir gyvenimams atsivertimą ir mūsų Motinai virs malonia dovana artėjant Marijos apsireiškimų 42 metinėms.

I DIENA
Birželio 15 d.— MELDŽIAMĖS UŽ REGĖTOJUS
1. Malda į Taikos Karalienę
Marija, Dievo ir mūsų Motina, Taikos Karaliene,
Tu atėjai vesti mus pas Dievą.
Apdovanok mus malone ne tik sakyti:
„Tebūna man, kaip Tu pasakei“,
bet ir gyventi tuo, kaip Tu.
Į Tavo rankas dedame savąsias,
kad per vargus ir sielvartus
atvestum pas Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Tikiu…, 7 Tėve mūsų…, 7 Sveika, Marija…,
7 Garbė Dievui…
2. Dvasia, Viešpatie, ateik
3. Rožinio Garbingosios paslaptys
Tekstai apmąstymui
Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmyne?” Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus ir pasakė: ‘ „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių.” (Lk 24, 44-49)
„Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums, kad gyvenate ir savo gyvenimu liudijate mano pranešimus. Vaikeliai, būkite stiprūs ir melskitės, kad malda suteiktų jums jėgų ir džiaugsmo. Tik tokiu būdu kiekvienas jūsų galės priklausyti man, ir Aš tada jus vesiu išganymo keliu. Vaikeliai, melskitės ir savo gyvenimu liudykite mano buvimą čia. Tegu kiekviena diena jums tampa džiaugsmingu Dievo meilės liudijimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.” (1999 m. birželio 25 d. pranešimas)
„Malda yra sielos pakėlimas į Dievą arba prašymas iš Dievo tinkamų gėrybių.“Iš kur mes kalbame melsdamiesi? Iš savojo išdidumo ir savivalės aukštybių ar iš nuolankios ir sugrudusios širdies „gelmių“ (Ps 130, 1). Kas save žemina, bus išaukštintas. Nusižeminimas yra maldos pamatas. |“|„Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti” (Rom: 8, 26). Norint gauti maldos dovaną, reikia būti nusižeminusiam. Prieš Dievą žmogus yra elgeta.“ (2559)
4. Švenčiausios Mergelės Marijos litanija
Pabaigos malda: Viešpatie Tu visus krikščionis kvieti būti tikrais Tavo gyvenimo ir meilės liudytojais. Šiandien mes ypatingu būdu dėkojame Tau už regėtojus ir jų misiją skelbti Taikos Karalienės pranešimus. Mes atiduodame Tau visas jų reikmes. Mes meldžiame už kiekvieną jų atskirai, — būk šalia jų taip, kad jie nuolat augtų patirdami Tavo galybę. Mes meldžiame: vesk juos taip, kad jų malda būtų gilesnė ir nuolankesnė, jiems toliau liudijant mūsų Motinos būvimą čia Medjugorjėje. Amen.

II DIENA
Birželio 16 d. – MES MELDŽIAMĖS UŽ VISUS KUNIGUS,
TARNAUJANČIUS ŠVENTYKLOJE
1. Malda į Taikos Karalienę
Marija, Dievo ir mūsų Motina, Taikos Karaliene,
Tu atėjai vesti mus pas Dievą.
Apdovanok mus malone ne tik sakyti:
„Tebūna man, kaip Tu pasakei“,
bet ir gyventi tuo, kaip Tu.
Į Tavo rankas dedame savąsias,
kad per vargus ir sielvartus
atvestum pas Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Tikiu…, 7 Tėve mūsų…, 7 Sveika, Marija…,
7 Garbė Dievui…
2. Dvasia, Viešpatie, ateik
3. Rožinio Garbingosios paslaptys
Tekstai apmąstymui
Jėzus tarė savo mokiniams: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas Tėvą. Ir ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje. Jei ko prašysite manęs mano vardu, aš padarysiu”. (Jn 14, 12—14)
„Brangūs vaikai! Šiandieną esu su jumis ypatingu būdu ir teikiu jums Savo Motinišką ramybės palaiminimą. Aš meldžiu už jus ir užtariu pas Dievą, kad suprastumėte, jog kiekvienas iš jūsų yra ramybės skleidėjas. Jūs negalite turėti ramybės, jei jūsų širdis nėra susitaikiusi su Dievu. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės, nes malda yra jūsų ramybės pagrindas. Atverkite savo širdis ir duokite laiko Dievui, kad jis taptų jūsų draugu. Kai gimsta tikra draugystė su Dievu, jokia audra negali jos sunaikinti. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“ (1997 m. birželio 25 d. pranešimas)
„Jei tu pažintum Dievo dovaną!” (Jn 4, 10). Maldos stebuklas pasirodo kaip tik ten, prie šulinių, kur ateiname ieškoti vandens: ten Kristus pasitinka kiekvieną žmogų; Jis pirmas ieško mūsų ir prašo: „Duok man gerti“ (Jn 4, 7). Jėzus yra ištroškęs. Jo prašymas kyla iš trokštančio mūsų Dievo gelmių. Ar mes tai žinome, ar ne, bet maldoje susiduria ir Dievo, ir mūsų troškulys. Dievas trokšta, kad mes Jo trokštume. (2560)
4. Švenčiausios Mergelės Marijos litanija
Pabaigos malda: Viešpatie, Tu esi vienintelis gyvybės šaltinis. Tas vienintelis, kuris gali numalšinti mūsų meilės ir draugystės troškulį. Mes dėkojame Tau už Tavo nusižeminimą veikti paprastame žmoguje — kunige; Tau, atsiduodančiam Tavo žmonėms šventosiose Mišiose, Sakramentuose, Palaiminimuose… Šiandien mes šaukiamės Tavo ypatingo palaiminimo visiems kunigams, kurie tarnauja Taikos Karalienės šventovėje. Tegu jie ir toliau būna tvirto tikėjimo, per kurį Tu teiki jiems viską, ko jie Tavęs prašo. Tegu jie taip pat tampa tikrais ramybės skleidėjais: ramybės, kuri kyla iš gilios draugystės su Tavimi. Amen.

III DIENA
Birželio 17 d. – MELDŽIAMĖS už visus PARAPIJIEČIUS
1. Malda į Taikos Karalienę
Marija, Dievo ir mūsų Motina, Taikos Karaliene,
Tu atėjai vesti mus pas Dievą.
Apdovanok mus malone ne tik sakyti:
„Tebūna man, kaip Tu pasakei“,
bet ir gyventi tuo, kaip Tu.
Į Tavo rankas dedame savąsias,
kad per vargus ir sielvartus
atvestum pas Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Tikiu…, 7 Tėve mūsų…, 7 Sveika, Marija…,
7 Garbė Dievui…
2. Dvasia, Viešpatie, ateik
3. Rožinio Garbingosios paslaptys
Tekstai apmąstymui
Jėzus tarė savo mokiniams: ‘Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jus duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų’. (Jn 15, 5-11)
„Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums už visas aukas, kurias man paaukojote per šias dienas. Vaikeliai, kviečiu jus atsiverti man ir ryžtis atsivertimui. Jūsų širdys, vaikeliai, dar nėra visiškai atviros man ir todėl jus vėl kviečiu atsiverkite maldai, kad jums maldoje Šventoji Dvasia padėtų jūsų širdims tapti kūninėms, o ne akmeninėms. Vaikeliai, dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą ir apsisprendėte eiti su Manimi šventumo link”. (1996 m. birželio 25 d. pranešimas)
Iš kur kyla žmogaus malda? Kad ir kokie būtų maldos žodžiai ar gestai, visada meldžiasi visas žmogus. Bet Šventasis Raštas, nusakydamas vietą, iš kurios veržiasi malda, kartais mini sielą arba dvasią, o dažniausiai (daugiau, nei tūkstantį kartų) * širdį. Meldžiasi širdis. Jei širdis toli nuo Dievo, malda lieka tuščia. (2652)
4. Švenčiausios Mergelės Marijos litanija
Pabaigos malda: Ačiū Tau, Viešpatie, už Tavo meilę, ačiū Tau už kvietimą pasilikti širdimi Tavo meilėje it duoti gausių vaisių. Ačiū Tau, kad ypatingu būdu pasirinkai šią parapiją ir atidavei ją Savo Motinai, Taikos Karalienei, su misija kviesti pasaulį gyventi ramybėje ir santarvėje, atsiverčiant per maldos ir pasninko atnaujinimą… Ačiū Tau už atvirumą kiekvienos širdies, kuri žinojo, kaip Ją priimti, ir leido Jai padaryti kiekvieną iš jų matomu ženklu visiems čia atvykstantiems. Šiandien mes meldžiame Tave, Viešpatie: padaryk iš šios parapijos dar ryškesnį Dievo Karalystės ženklą ir padėk parapijiečiams tapti džiaugsmingais ir šventais dėl mūsų Motinos buvimo čia. Amen.

IV DIENA
Birželio 18 d. — MES MELDŽIAME UŽ VISUS BAŽNYČIOS VADOVUS
1. Malda į Taikos Karalienę
Marija, Dievo ir mūsų Motina, Taikos Karaliene,
Tu atėjai vesti mus pas Dievą.
Apdovanok mus malone ne tik sakyti:
„Tebūna man, kaip Tu pasakei“,
bet ir gyventi tuo, kaip Tu.
Į Tavo rankas dedame savąsias,
kad per vargus ir sielvartus
atvestum pas Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Tikiu…, 7 Tėve mūsų…, 7 Sveika, Marija…,
7 Garbė Dievui…
2. Dvasia, Viešpatie, ateik
3. Rožinio Garbingosios paslaptys
Tekstai apmąstymui
Jėzus vėl prabilo: „Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą.” (Jn 8, 12)
„Brangūs vaikai! Šiandieną esu laiminga matydama jus taip gausiai susirinkusius, kad atsiliepėte ir atvykote gyventi mano pranešimais. Kviečiu jus, vaikeliai, būti mano džiugiais taikos ir ramybės nešėjais šiame neramiame pasaulyje. Melskitės už taiką, kad kuo greičiau įsiviešpatautų taikos metas, kurio mano Širdis nekantriai laukia. Aš esu, vaikeliai, arti jūsų ir užtariu kiekvieną iš jūsų pas Aukščiausiąjį ir visus jus laiminu savo motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!” (1995 m. birželio 25 d. pranešimas)
Širdis yra buveinė, kurioje esu, kurioje gyvenu (semitų ar biblinėje kalboje: į kurią „nužengiu“). Ji yra mūsų slaptasis centras, nesuvokiamas nei mūsų protui, nei kitiems žmonėms; vien tik Dievo Dvasia gali ją ištirti ir pažinti. Tai vieta, kurioje gimsta mūsų giliausių vidinių siekių diktuojami sprendimai; tiesos vieta, kurioje pasirenkame gyvenimą ar mirtį; susitikimų vieta, kadangi, būdami Dievo paveikslas, gyvename ne be santykio su Juo: širdis yra Sandoros vieta. (2563)
4. Švenčiausios Mergelės Marijos litanija
Pabaigos malda: Dėkojame Tau, o Viešpatie, kad davei mums Bažnyčią kaip Motiną ir Sutuoktinę, kuri veda mus mūsų žemiškajame gyvenime šviesos keliu pas Tave. Dėkojame Tau, nes Bažnyčioje mes visi esame broliai ir seserys ir Tavo Mistinio Kūno nariai. Šiandien mes meldžiame už tuos. kurie vadovauja Bažnyčiai: tegul jie nepaliaujamai atnaujina savyje sandorą su Tavimi — Tuo, kuris esi vienintelė tikroji Galva — taip, kad taptų ištikimais ir džiaugsmingais taikos ir tiesos nešėjais šiam neramiam pasauliui. Amen.

V DIENA
Birželio 19 d. – MELDŽIAMĖS UŽ VISUS PILIGRIMUS,
BUVUSIUS MEDJUGORJĖJE
1. Malda į Taikos Karalienę
Marija, Dievo ir mūsų Motina, Taikos Karaliene,
Tu atėjai vesti mus pas Dievą.
Apdovanok mus malone ne tik sakyti:
„Tebūna man, kaip Tu pasakei“,
bet ir gyventi tuo, kaip Tu.
Į Tavo rankas dedame savąsias,
kad per vargus ir sielvartus
atvestum pas Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Tikiu…, 7 Tėve mūsų…, 7 Sveika, Marija…,
7 Garbė Dievui…
2. Dvasia, Viešpatie, ateik
3. Rožinio Garbingosios paslaptys
Tekstai apmąstymui
Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. 0 kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei? ’’ (Mk 8, 34—36)
„Brangūs vaikai! Šiandieną esu laiminga, nors mano širdis dar truputĮ liūdi dėl tų visų, kurie ėjo šiuo keliu, o vėliau jį apleido. Aš esu čia, kad vesčiau jus nauju keliu, išganymo keliu. Todėl jus diena po dienos kviečiu atsiversti. Nes, jeigu nesimeldžiate, negalite sakyti, kad atsiverčiate. Meldžiu už jus ir prašau taikos pas Dievą: pirmiausiai taikos jūsų širdyse, o po to ir jūsų aplinkoje, kad Dievas būtų jūsų taika. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“ (1992 m. birželio 25 d. pranešimas)
Krikščioniškoji malda yra Dievo ir žmogaus sandoros Kristuje ryšys. Joje veikia ir Dievas, ir žmogus: ji kyla iš Šventosios Dvasios ir iš mūsų; suvienyta su žmogumi tapusio Dievo Sūnaus žmogiškąja valia, ji visa yra nukreipta į Tėvą. (2564)
4. Švenčiausios Mergelės Marijos litanija
Pabaigos malda: Viešpatie, Tavo rankose yra mūsų gyvenimai. Tik Tu vienas žinai, ko mums reikia, kad būtume išgelbėti. Dėkojame Tau už 42 metus trunkančius su mūsų Motina, kuri atėjo vesti mus išganymo keliu. mokymą čia, Medjugorjėje. Laimink ir stiprink visus tuos, kurie Medjugorjėje pradėjo eiti atsivertimo ir maldos keliu. Stiprink jų tikėjimą, viltį ir meilę it niekada neleisk išduoti jų sandoros su Tavimi. Amen.

VI DIENA
Birželio 20 d. MELDŽIAME UŽ VISUS PILIGRIMUS,
ATVYKSIANČIUS Į MEDJUGORJĘ
1. Malda į Taikos Karalienę
Marija, Dievo ir mūsų Motina, Taikos Karaliene,
Tu atėjai vesti mus pas Dievą.
Apdovanok mus malone ne tik sakyti:
„Tebūna man, kaip Tu pasakei“,
bet ir gyventi tuo, kaip Tu.
Į Tavo rankas dedame savąsias,
kad per vargus ir sielvartus
atvestum pas Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Tikiu…, 7 Tėve mūsų…, 7 Sveika, Marija…,
7 Garbė Dievui…
2. Dvasia, Viešpatie, ateik
3. Rožinio Garbingosios paslaptys
Tekstai apmąstymui
Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva”. (Mt 11, 25—30)
„Brangūs vaikai! Ir šiandieną džiaugiuosi jūsų buvimu čia. Aš jus laiminu savo motiniškuoju palaiminimu ir užtariu kiekvieną iš jūsų pas Dievą. Iš naujo kviečiu jus gyventi mano pranešimais ir taikyti juos gyvenime bei kasdienėje veikloje. Aš esu su jumis ir visus jus laiminu kiekvieną dieną. Brangūs vaikai, tai yra ypatingas metas ir todėl esu su jumis, kad jus mylėčiau ir saugočiau, kad apsaugočiau jūsų širdis nuo šėtono ir, kad jus vis labiau priartinčiau prie savo Sūnaus Jėzaus Širdies. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano motinišką kvietimą!“ (1993 m. birželio 25 d. pranešimas)
Naujojoje Sandoroje malda yra gyvas Dievo vaikų ryšys su be galo geru jų Tėvu, su Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi ir su Šventąja Dvasia. Dievo karalystės malonė yra „visos švenčiausiosios Trejybės vienybė su visa žmogaus dvasia“. Tad maldos gyvenimas yra nuolatinis buvimas Triskart Švento Dievo akivaizdoje ir bendravimas su Juo. Ta gyvenimo bendrystė yra visuomet galima, nes Krikštu mes tapome viena su Kristumi. Būdama bendrystėje su Kristumi ir plisdama Jo kūne – Bažnyčioje, malda tampa krikščioniška. Ji apima visa, kaip ir Kristaus meilė. (2565)
4. Švenčiausios Mergelės Marijos litanija
Pabaigos malda: Ne mes Tave pasirinkome, o Viešpatie, bet Tu mus pasirinkai. Tu vienas žinai visus tuos mažutėlius, kurie gaus Tavo Meilės atradimo malonę per Tavo Motiną čia, Medjugorjėje. Mes meldžiame už visus piligrimus, kurie atvyks į Medžiugorję: saugok jų širdis nuo visų šėtono puolimų ir atverk jas visiems iš Tavo ir Marijos širdžių kylantiems įkvėpimams. Amen.

VII DIENA
Birželio 21 d. – MELDŽIAMĖS UŽ VISAS MEDJUGORJĖS MALDOS GRUPES IR
CENTRUS VISAME PASAULYJE
1. Malda į Taikos Karalienę
Marija, Dievo ir mūsų Motina, Taikos Karaliene,
Tu atėjai vesti mus pas Dievą.
Apdovanok mus malone ne tik sakyti:
„Tebūna man, kaip Tu pasakei“,
bet ir gyventi tuo, kaip Tu.
Į Tavo rankas dedame savąsias,
kad per vargus ir sielvartus
atvestum pas Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Tikiu…, 7 Tėve mūsų…, 7 Sveika, Marija…,
7 Garbė Dievui…
2. Dvasia, Viešpatie, ateik
3. Rožinio Garbingosios paslaptys
Tekstai apmąstymui
Jėzus tarė savo mokiniams: „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra Įstatymas ir pranašai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.’’ (Mt 7, 12-14)
„Brangūs vaikai! Šiandieną kviečiu jus meilei, kuri yra atsidavusi ir miela Dievui. Vaikeliai, meilė pakelia visa, kas apsunkina ir apkartina dėl Jėzaus, kuris yra Meilė. Todėl, brangūs vaikai, melskite Dievo, kad ateitų jums į pagalbą, tačiau ne pagal jūsų norus, o pagal savo meilę. Atsiduokite Dievui, kad galėtų jus pagydyti, paguosti ir atleisti jums visa, kas jūsų viduje yra kliūtis meilės kelyje. Dievas gali formuoti jūsų gyvenimą, ir jūs augsite meilėje. Garbinkite Dievą, vaikeliai, meilės himnu, kad Dievo meilė galėtų augti jumyse diena iš dienos, iki savo pilnatvės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte mano kviečiami.” (1988 m. birželio 25 d. pranešimas)
Maldoje Šventoji Dvasia mus vienija su vienatinio Sūnaus Asmeniu, su Jo šlovingąja Žmogyste. Per Jį ir Jame mūsų, Dievo vaikų, malda mus vienija Bažnyčioje su Jėzaus Motina. Nuo pat sutikimo, kurį Marija tikėdama davė Apreiškimo metu ir nesvyruodama liko jam ištikima po Kryžiumi, Jos motinystė apima ir Jos Sūnaus brolius bei seseris, „tebekeliaujančius ir apsuptus pavojų ir vargų”. Jėzus, vienintelis Tarpininkas, yra mūsų maldos kelias: Marija, Jo Motina ir mūsų Motina, Jo neužstoja: veikiau Ji yra – pagal Rytų ir Vakarų ikonografijos tradiciją – „kelrodė“ (Hodogetria), to kelio „ženklas“. (2673 -2674)

VIII DIENA
Birželio 22 d. – MES MELDŽIAME UŽ VISŲ MEDJUGORJĖS
PRANEŠIMŲ VAISINGUMĄ
1. Malda į Taikos Karalienę
Marija, Dievo ir mūsų Motina, Taikos Karaliene,
Tu atėjai vesti mus pas Dievą.
Apdovanok mus malone ne tik sakyti:
„Tebūna man, kaip Tu pasakei“,
bet ir gyventi tuo, kaip Tu.
Į Tavo rankas dedame savąsias,
kad per vargus ir sielvartus
atvestum pas Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Tikiu…, 7 Tėve mūsų…, 7 Sveika, Marija…,
7 Garbė Dievui…
2. Dvasia, Viešpatie, ateik
3. Rožinio Garbingosios paslaptys
Tekstai apmąstymui
Jėzus tarė: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo Viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki Dievo Viengimio Sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, ne jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.” (Jn 16—21)
„Brangūs vaikai! Šiandien, šią didžiąją dieną, kurią man padovanojote, aš trokštu jus visus palaiminti ir pasakyti: šios dienos, kol aš esu su jumis, yra malonės dienos. Aš trokštu mokyti jus ir padėti jums eiti šventumo keliu. Daug yra žmonių, kurie nenori suprasti mano pranešimų ir rimtai priimti ką aš sakau. Bet dėl to kviečiu jus ir prašau, kad savo kasdieniu gyvenimu liudytumėte mano buvimą čia. Jei melsitės, Dievas padės suvokti tikrąją mano atėjimo čia priežastį. Todėl, vaikeliai, melskitės ir skaitykite šventąjį Raštą, kad per Šventą Raštą suvoktumėte jums skirtus pranešimus, perduodamus mano apsireiškimų metu. Dėkoju, kad atsiliepiate į mano kvietimą”. (1991 m. birželio 25 d. pranešimas)
Marija yra tobula ’Orantė’ (besimeldžiančioji) ir Bažnyčios paveikslas. Kai meldžiamės Jai, drauge su Ja įsijungiame į Tėvo planą: Jis siunčia savo Sūnų visų žmonių išgelbėti. Kaip mylimasis mokinys, taip ir mes priimame pas save Jėzaus Motiną, tapusią visų gyvųjų Motina. Mes galime ir melstis su Ja, ir melstis Jai. Marijos malda tarytum vadovauja Bažnyčios maldai, kuri vienijasi su Marija viltyje.
4. Švenčiausios Mergelės Marijos litanija
Pabaigos malda: Mes dėkojame Tau, o Tėve, kad atidavei mums Savąjį Sūnų ir Jo Motiną taip, kad nė vienas iš tų, kurie tiki ir klauso jų, negalėtų pražūti. Dėkojame Tau už rūpestį kiekvienu žmogumi ir už Tavo malonę nieko nepasmerkti. Mes šiandien meldžiamės už viską, už ką mūsų Motina meldžiasi čia, Medjugorjėje, ir už kiekvieną malonę, išliejamą čia visam pasauliui. Tegu tai neša šventumo vaisius ir pasitarnauja Tau ir Tavo išgelbėjimo planui. Amen.

IX DIENA
Birželio 23 d.— MELDŽIAMĖS TAIKOS KARALIENĖS INTENCIJOMIS
1. Malda į Taikos Karalienę
Marija, Dievo ir mūsų Motina, Taikos Karaliene,
Tu atėjai vesti mus pas Dievą.
Apdovanok mus malone ne tik sakyti:
„Tebūna man, kaip Tu pasakei“,
bet ir gyventi tuo, kaip Tu.
Į Tavo rankas dedame savąsias,
kad per vargus ir sielvartus
atvestum pas Jėzų Kristų,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Tikiu…, 7 Tėve mūsų…, 7 Sveika, Marija…,
7 Garbė Dievui…
2. Dvasia, Viešpatie, ateik
3. Rožinio Garbingosios paslaptys
Tekstai apmąstymui
Tuo metu Jėzus tarė: „Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino jog tu mane atsiuntei. Aš paskelbiau tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose“. (Jn 17, 24-26)
„Brangūs vaikai! Šiandieną dėkoju jums ir trokštu pakviesti jus visus Dievo Ramybei. Trokštu, kad kiekvienas jūsų savo širdyje patirtų tą ramybę, kurią teikia Dievas. Trokštu šiandieną jus visus palaiminti. Laiminu jus Dievo palaiminimu ir prašau jūsų, brangūs vaikai, kad sektumėte mano keliu ir gyventumėte vieningai su juo. Myliu jus, brangūs vaikai. Ir todėl nežinau kelintą kartą kviečiu jus ir dėkoju už visa tai, ką darote mano intencijomis. Maldauju jūsų, padėkite man paaukoti jus Dievui ir kad išgelbėčiau jus ir vesčiau išganymo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte mano kviečiami.” ( 1987m. birželio 25d. pranešimas).
Marijos malda mums atsiskleidžia auštant laiko pilnatvei. Prieš Dievo Sūnaus Įsikūnijimą ir Šventosios Dvasios nužengimą Marija savo malda ypatingu būdu dalyvauja vykdant maloningąjį Dievo planą: Apreiškimo metu – kad būtų pradėtas Kristus Sekminėse – kad būtų sudaryta Bažnyčia, Kristaus kūnas. Nuolankiausios Dievo Tarnaitės tikėjimas priima Dievo dovaną taip, kaip jis laukė nuo laikų pradžios. Ta, kurią Visagalis padarė „malonės pilnąja“, atsiliepia, atsiduodama visa savo būtimi: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei”. Krikščioniškoji malda yra “Fiat”: visam būti Jo, nes Jis visas yra mūsų. (2617)
4. Švenčiausios Mergelės Marijos litanija
Pabaigos malda: Mes dėkojame Tau, o Tėve, už maldos dovaną, kuri leidžia mums prisiliesti prie Tavo širdies: už maldą, kurioje Tu visiškai mums atsiduodi ir per kurią mokai mus visiškai atsiduoti Tau. Šiandien mes meldžiamės visomis Taikos Karalienės intencijomis ir už visa, kas būtina, kad visas pasaulis per Mariją įeitų į Tavo šlovę, Švenčiausios Trejybės šlovę. Amen.

Read Previous

2023 gegužės 25

Read Next

2023 birželio 25