„Novena“ prieš Šv. Kalėdas

Garbė Jėzui Kristui!
Mieli bičiuliai Kristuje,
su dideliu džiaugsmu šiandien pradedame melstis noveną prieš Šv. Kalėdas. Kviečiame visus norinčius prisijungti!
Tegul Mergelė Marija savo dorybėmis paruoš mus Kristaus Gimimo šventei. Susivienykime maldoje, prašydami, kad Kūdikėlis Jėzus gimtų mūsų širdyse, šeimose ir bendruomenėse, parapijose ir šalyse bei kiekvienoje žmogaus širdyje visame pasaulyje.

Novenos maldą kiekvieną dieną bus galima rasti:

1 diena – Marijos nuolankumas
Marijos tobulas nuolankumas gimsta ne žiūrint į save, o gimsta žvelgiant į Dievą. Marija suvokia Dievo meilės didybę, šventumą ir dovaną. Todėl Ji nuolanki ir visiškai atsidavusi Dievui.
Nuolankumas neturi nieko bendro su silpnumu ar nusižeminimu. Nuolankumas yra tiesa. Pažinimas savęs ir savo silpnybių padeda teisingai užmegzti santykius su savimi, su Dievu ir artimaisiais.
Kai suvokiame visa tai, ką Dievas padarė dėl mūsų, ir suvokiame, jog viskas yra Jo dovana, tuomet nėra vietos gyrimuisi. Tai ir yra nuolankumas.
T. Liubo Kurtovič, OFM
„Brangūs vaikai! Šiuo šventu džiaugsmingo laukimo metu Dievas išsirinko jus, mažuosius, kad įgyvendintų savo didžius planus. Vaikai mano, būkite nuolankūs. Per jūsų nuolankumą ir Savo išmintimi Dievas pavers jūsų sielas išrinktaisiais namais. Apšvieskite juos gerais darbais ir tokiu būdu, su atvira širdimi jūs sulauksite mano Sūnaus gimimo Jo begalinėje, kilnioje meilėje. Dėkoju jums, brangūs vaikai.” (2008.12.02)
Regintieji bando apibūdinti Mergelės Marijos grožį. Jie sako, kad Jos grožio, džiaugsmo, meilės su kuria Ji ateina pas mus ir meldžiasi už mus, neįmanoma išreikšti žodžiais. Ji ateina vilkinti pilka suknia. Garsus prancūzų mariologas Rene Laurentinas pažymėjo, kad pilka spalva – tai nuolankumo ir tarnystės spalva. Mergelė Marija ateina su didžiu nuolankumu. Nuolanki Viešpaties tarnaitė ateina padėti ir tarnauti mums.
Marija, apgaubk mus savo nuolankumu, padaryk mus panašius į Tave. Tu sakai: „Aš ateinu, kad vesčiau jus nuolankumo ir tarnystės keliu. Pirmas žingsnis šiame kelyje, mano vaikai, yra išpažintis. Atmeskite visą puikybę ir atsiklaupkite mano Sūnaus akivaizdoje. Mano Sūnus galėjo įveikti jėga, tačiau Jis pasirinko romumą, nuolankumą ir meilę. Paimk mus už rankos, vesk mus, ruošk mus Jėzaus Gimimui. Kartu su Tavimi prašome, kad išsipildytų tavo taikos planai. Amen.
Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!
Taikos Karaliene, melskis už mus!

2 DIENA – MARIJOS MEILĖ
„Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.“ (Lk 1, 39–40).
Marija galvoja ne apie save, o apie kitus. Marijos meilė artimam pasireiškia įveikiant sunkų kelią (apie 3–4 dienų kelionė pėsčiomis), siekdama padėti savo giminaitei Elžbietai, apie kurios nėštumą Jai pranešė Arkangelas Gabrielius. Tegul Mergelė Marija moko mus atverti širdį artimui ir būti pasirengusiems padėti kitiems.
(t. Liubo Kurtovič, OFM)
„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus meilei. Vaikeliai, be meilės negalite gyventi nei su Dievu, nei su broliu. Todėl kviečiu jus visus atverti širdis Dievo meilei, kuri yra beribė ir pasiekiama kiekvienam iš jūsų. Dievas iš meilės žmogui atsiuntė mane pas jus, kad parodyčiau jums išganymo kelią, meilės kelią. Jeigu nemylite pirmiausiai Dievo, negalite mylėti nei artimo, nei to, kuriam jaučiate neapykantą. Todėl, vaikeliai, melskitės ir per maldą atrasite meilę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!” (1995.04.25)
Marija myli mus Dieviškąja meile. Ji kviečia mus: „Būkime kartu meile ir atleidimu visiems tiems, kurie sugeba ir nori mylėti tik žmogiškąja meile, o ne ta neišmatuojama Dievo meile, kuriai jus kviečia Dievas.“ (2015-01-25). Viena iš svarbiausių intencijų, kuria Ji kviečia mus melstis – tai melsti Dievo meilės pažinimo dovanos. Marija sako: malda ir meile jūs sugebėsite įveikti net tai, kas žmogaus protu atrodo neįmanoma.
Marija, Tavyje Dievo meilė tapo žmogumi. Kartu su Tavimi mes šaukiamės: ateik, Dievo meile, padėk mums pažinti tave. Marija, padėk mums sustoti ir įsistebėti į artimo veidą, ir jo akyse pamatyti Jėzų. Jeigu pamatysime artimo akyse džiaugsmą, mokyk ir mus džiaugtis; jei jose bus skausmas, padėk mums švelnumu ir gerumu nuraminti jį. Mokyk mus suvokti, kad be meilės esame pasimetę, kad tik meilė gali daryti stebuklus. Padėk mums atverti širdį Dievo meilei, netgi tuomet, kai tai sukelia skausmą ir reikalauja valios pastangų.
Paruošk mus Jėzaus gimimui. Drauge su Tavimi prašome meilės Dievui ir artimui dovanos, prašome, kad išsipildytų Tavo ketinimai ir planai pasauliui. Amen.
Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!
Taikos Karaliene, melskis už mus!
 
3 DIENA – TIKĖJIMAS
„Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ (Lk 1,45).
Elžbieta, kupina Šventosios Dvasios, patvirtina tai, ką Marija neša savo širdyje ir įsčiose. Kaip mus moko Bažnyčia, Mergelė Marija ėjo tikėjimo keliu ir buvo suvienyta su savo Sūnumi iki kryžiaus papėdės. Marijos tikėjimo kelyje yra ir ginklas, perveriantis sielą. Jos tikėjimo kelias veda per bėgimą į Egiptą ir vidinę tamsą, kai Marija „nesupranta“ dvylikamečio Jėzaus elgesio Šventykloje, ir vis tik laiko „visus įvykius savo širdyje“ (Lk 2:51).
Marijos tikėjimo piligrimystės viršūnė yra Golgota, kur Ji kartu su savo Sūnumi išgyvena Jo kryžiaus kančias. Galime sakyti, kad Ji miršta kartu su Sūnumi ir atsiveria Prisikėlimui, kad taptų Bažnyčios Motina.
(t. Liubo Kurtovič, OFM)
„ Brangūs vaikai! Mano gyvenimas žemėje buvo paprastas. Mylėjau ir džiaugiausi mažais dalykais. Mylėjau gyvenimą – Dievo dovaną, nors skausmai ir kančios perverdavo mano širdį. Vaikai mano, turėjau tikėjimo jėgą ir begalinį pasitikėjimą Dievo meile. Visi, kas turi tikėjimo jėgą, yra stipresni. Tikėjimas padeda gyventi gėriu, ir tuomet reikiamą akimirką visada ateina Dievo meilės šviesa. Tai yra jėga, kuri paremia skausme ir kančioje. Vaikai mano, melskite tikėjimo jėgos, pasitikėkite Dangiškuoju Tėvu ir nebijokite. Žinokite, kad nei vienas Dievo kūrinys nebus prarastas, bet gyvens amžinai. Kiekvienas skausmas turi savo pabaigą, ir tada prasideda gyvenimas laisvėje, ten, kur ateina visi mano vaikai, kur sugrįžtama. Mano vaikai, jūsų kova yra sunki. Ji bus dar sunkesnė, tačiau jūs sekite mano pavyzdžiu. Melskite tikėjimo tvirtumo ir pasitikėkite Dangiškojo Tėvo meile. Esu su jumis, apsireiškiu jums, drąsinu jus. Su neapsakoma motiniška meile myliu jūsų sielas. Dėkoju jums.” (2018 m. kovo 18 d.)
Marija, mūsų Motina, esi palaiminta, nes įtikėjai. Padėk mums atverti širdį Jėzaus gimimui, kad galėtume išgirsti Tavo motinišką kvietimą: “Nebijok, tik tikėk!” Užtarki mus, kad mes giliai patirtume, jog tik tikėjimas suteikia stiprybės išbandymuose. Atnaujink mus savo tikėjimo galia, kad mums atsivertų nauji vilties keliai. Tavo tikėjime išnyksta visa baimė; Tavo tikėjime daromi stebuklai.
Išprašyk mums tvirto tikėjimo dovanos. Ir šiandien mes prašome, kad išsipildytų Tavo taikos planai. Amen.
Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!
Taikos Karaliene, melski už mus!
 
4 DIENA – MARIJOS VILTIS
Popiežius Benediktas XVI sakė: „Žmogus gyvena tol, kol jis kažko laukia, kol jo širdyje gyvena viltis“.
Mergelė Marija mokėjo laukti, būti kantri, kiekvieną savo gyvenimo dieną patikėti Dievui, netgi tada, kai joje viešpatavo tamsa ir skausmas. Savo pranešimuose ji mus skatina: “Melskitės, vaikeliai, ypatingu būdu, nes šėtonas yra stiprus ir nori sunaikinti viltį jūsų širdyse” (1994 08 25); „Melskitės širdimi, vaikeliai, ir nepraraskite vilties, nes Dievas myli savo kūrinius…“ (2003 03 25); „Jūs gi adoruokite, ir jūsų viltis tebūna viltimi toms širdims, kuriose nėra Jėzaus …“ (2008 08 25); „Tegul viltis plūsta iš jūsų širdžių, kaip upė malonių…“ (2008 11 25); “Žvelgiu į jus ir matau jūsų širdyje mirtį be vilties, nerimą ir alkį“ (2010 11 25).
Tikėjimo kelyje niekada neturime pasiduoti, nes kiekvienas žmogus, einantis šventumo keliu, savo gyvenime susiduria su nesusipratimais, melagingais kaltinimais, baimėmis, nuolatiniais nuopuoliais ir nusivylimais. Kai Dievas įeina į žmogaus gyvenimą, kartu su Juo į žmogaus gyvenimą ateina ir sunkumai. Tačiau tuomet su gyvenimo sunkumais yra ir Dievo pagalba.
Marija, lydėk mus, stebėk mus visus ir vadovauk mums kasdieniame gyvenime dabar ir mūsų mirties valandą.
(t. Liubo Kurtovič, OFM)
„Brangūs vaikai, tegul jūsų širdys nebūna užkietintos, užvertos ir kupinos baimės. Leiskite mano Motiniškai meilei apšviesti jas ir pripildyti meile ir viltimi, kad aš, kaip Motina, palengvinčiau jūsų kentėjimus, nes aš pati pažinau juos, pati juos patyriau. Skausmas pakylėja – tai pati didingiausia malda. Mano Sūnus ypatingu būdu myli tuos, kurie kenčia. Jis pasiuntė mane, kad palengvinčiau kentėjimus ir atneščiau viltį. Pasitikėkite Juo. Žinau, kad jums yra sunku, nes apie save matote vis didėjančią tamsą. Vaikai mano, būtina ją išsklaidyti malda ir meile. Kas meldžiasi ir myli, tas nebijo, nes turi viltį ir gailestingą meilę, mato šviesą ir mano Sūnų. Raginu jus, kaip savo apaštalus, stengtis būti gailestingos meilės ir vilties pavyzdžiu. Vėl ir vėl prašykite dar didesnės meilės, nes gailestinga meilė atneša šviesą, kuri išsklaido bet kokią tamsą – atneša mano Sūnų. Nebijokite, jūs ne vieni. Aš su jumis. Prašau jūsų, melskitės už savo ganytojus, kad meilė jų neapleistų nei vienai akimirkai, kad su meile darbuotųsi dėl mano Sūnaus, per Jį ir Jo atminimui. Dėkoju jums.“ (2016.04.02)
Marija, su Tavimi mes esame saugūs. Šalia tavęs viltis nemiršta. Šv. Jonas Paulius II pasakė: „Medjugorje – tai viltis šiam pasauliui“.
Vilties Motina, įkvėpk mus savo pavyzdžiu. Tu mums švyti kaip ryški žvaigždė vidury tamsios šio laikmečio nakties. Tu sakai: „jūs esate mano viltis, jūs esate mano džiaugsmas“, tu sakai, kad tas, kuris meldžiasi ir myli, nebijo ir turi viltį.
Padaryk mus panašius į Tave. Savąja viltimi atverk mūsų širdis Jėzaus Gimimui, kad Jis taptų mūsų vienintele viltimi. Padėk mums būti Tavo ištiestomis rankomis, meilės rankomis tiems, kurie pasiklydo ir prarado viltį. Drauge su Tavimi prašome, kad būtų įgyvendinti Tavo taikos planai. Amen.
Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!
Taikos Karaliene, melski už mus
 
5 DIENA – MARIJOS KANTRYBĖ
Kroatų kalboje žodis kantrybė (strpljenje) turi daug bendro su žodžiu kančia (trpljenje).
Mergelės Marijos gyvenimas tikėjimo kelyje nebuvo lengvas. Ji patyrė trisdešimt metų Dievo tylos. Tai buvo kasdienių pastangų, atsakomybės ir kartojimų metai. Prabėgo daug metų. Ryškūs ir gyvi įspūdžiai nuo Apreiškimo akimirkos seniai išnyko, liko tik prisiminimai.
Marija visus žodžius ir įvykius laikė savo Širdyje. Ji liko ištikima Dievui iki paskutiniojo savo „TAIP“ po Sūnaus kryžiumi, kurį ištarė visos žmonijos vardu.
(t. Liubo Kurtovič, OFM)
„Brangūs vaikai! Mano Motiniškas troškimas – kad jūsų širdys būtų pripildytos taikos, kad jūsų sielos būtų švarios, kad mano Sūnaus akivaizdoje galėtumėte regėti Jo veidą. Nes, mano vaikai, aš, kaip Motina, žinau, jog esate ištroškę paguodos, vilties ir apsaugos. Jūs, vaikai mano, sąmoningai ar nesąmoningai ieškote mano Sūnaus. Ir aš tuo metu, kai gyvenau Žemėje, džiaugiausi, kentėjau, kantriai išgyvenau skausmus, kol mano Sūnus visoje savo šlovėje jų nepašalino. Todėl sakau savo Sūnui: „Visada padėk jiems!“ Jūs, mano vaikai, savo tikrąja meile apšvieskite egoizmo tamsą, kuri vis labiau apgaubia mano vaikus. Būkite didžiadvasiai. Tegul jūsų ir rankos ir širdis visada būna atvertos. Nebijokite. Atsiduokite mano Sūnui su pasitikėjimu ir viltimi. Žvelgdami į Jį gyvenkite su meile. Mylėti – reiškia aukotis, kentėti, tačiau niekuomet neteisti. Mylėti – reiškia gyventi mano Sūnaus žodžiais. Vaikai mano, kaip Motina sakau jums: tik tikra meilė veda į amžiną laimę. Dėkoju jums“. (2017 m. kovo 18 d.)
Marija, dėkojame tau, jog kantriai lauki mūsų sugrįžimo pas Dievą. Išprašyk mums dovanos kantriai išgyventi skausmus taip, kaip Tu juos išgyvenai. Mes norime būti panašūs į Tave. Tu niekada nenusimeni, net jei žmogiškai žiūrint viskas atrodo prarasta, Tu mus drąsini: „Tegul kantrybė ir beribė meilė būna jūsų ginklas“.
Išprašyk mums dovanos kantriai dirbti dėl savo asmeninio atsivertimo. Padėk mums kantriai išgyvenant gyvenimo sunkumus, atverti savo širdis Jėzaus gimimui jose. Drauge su Tavimi mes prašome [Viešpaties], kad išsipildytų Tavo ketinimai ir taikos planai. Amen.
Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!
Taikos Karaliene, melski už mus!
 
6 DIENA – MARIJOS TYRUMAS
Angelas Gabrielius pasveikina Mariją žodžiais: “Džiūgauki, palaimintoji!” Tu kupina tikrojo grožio. Marijos grožis yra Jos sielos nekaltume, Jos jausmų tyrume, Jos širdyje, kuri nepažįsta egoizmo ir todėl gali iš tikrųjų mylėti.
„Brangūs vaikai, jei jūs žinotumėte, kaip stipriai jus myliu, verktumėte iš džiaugsmo“.
(t. Liubo Kurtovič, OFM)
„Brangūs vaikai, kad galėtumėte tapti mano apaštalais ir padėti visiems tiems, kurie yra tamsoje, pažinti mano Sūnaus meilės šviesą, privalote turėti tyras ir nuolankias širdis. Jeigu mano Sūnus neviešpatauja – jeigu Jis nėra jūsų širdies Karalius, tai jūs negalite padėti, kad mano Sūnus gimtų ir viešpatautų širdyse tų, kurie Jo nepažįsta. Aš esu su jumis. Einu su jumis kaip Mama. Aš beldžiu į jūsų širdis, bet jos negali atsiverti, nes yra nenuolankios. Aš meldžiuosi, melskitės ir jūs, mylimi mano vaikai, kad sugebėtumėte atverti mano Sūnui tyras ir nuolankias širdis ir priimti dovanas, kurias Jis pažadėjo jums. Tada jūs vadovausitės mano Sūnaus meile ir galia. Tada būsite mano apaštalais, kurie visur skleidžia Dievo meilės vaisius. Iš jūsų vidaus ir per jus veiks mano Sūnus, nes būsite viena. To trokšta mano Motiniška Širdis – visų mano vaikų vienybės per mano Sūnų. Su didžia meile laiminu jus ir meldžiu už mano Sūnaus išrinktuosius – už jūsų ganytojus. Dėkoju jums!” (2014 m. sausio 02 d.)
Marija, savo Širdies tyrumu rodai mums kelią. Tu teiki mums priemones – maldą, pasninką, dažną išpažintį, Šventąjį Raštą, Eucharistiją – kad galėtume matyti Dievą mūsų artimame ir tarnauti Jam tyra širdimi, kaip Tu.
Tu mus drąsini: „Mano vaikai, tik tyra širdis, neapsunkinta nuodėmės, gali atsiverti; tik nuoširdžios akys gali regėti kelią, kuriuo noriu jus vesti. Suvokę tai, pažinsite Dievo meilę – ji bus padovanota jums“ (2011.12.02).
Marija, padėk mums išvalyti mūsų širdis nuo netvarkingos žmogaus meilės, kad jos galėtų atsiverti Jėzaus gimimui. Kartu su Tavimi mes prašome [Viešpaties], kad išsipildytų Tavo ketinimai ir taikos planai. Amen
Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!
Taikos Karaliene, melski už mus!
 
8 DIENA – PAKLUSNUMAS
„Štai! Šiandien padedu prieš jus palaiminimą ir prakeikimą. Palaiminimą, jei paklusite VIEŠPATIES, jūsų Dievo, įsakymams, kuriuos šiandien jums duodu, ir prakeikimą, jei nepaklusite VIEŠPATIES, jūsų Dievo, įsakymams, bet trauksitės iš kelio, kurį šiandien jums duodu, eidami paskui kitus dievus, kurių nepažinojote.“ (Įst 11, 26–28).
Marija yra paklusni ir tuomet, kai ne viską supranta. Taip Ji yra paklusni prie Kryžiaus, kur nuolankiai prisiima naują vaidmenį – Motinos, Bažnyčios Motinos, o tai reiškia ir Kristaus „sūnų“ užtarėjos. Skirtingai, nei nepaklusni Ieva, kuri gimdo mirtį, Marija gimdo gyvenimą. Marija visoms moterims ir visiems tikintiesiems parodo, ką sugeba tikrasis paklusnumas: jis savyje neša Dievą, yra vaisingas, jis kuria ir gausina aplink save gerumą.
(t. Liubo Kurtovič, OFM)
„Brangūs vaikai! Trokštu diena iš dienos apvilkti jus šventumu, gėriu, paklusnumu ir Dievo meile, kad diena iš dienos taptumėte gražesni ir verti savo Viešpaties. Brangūs vaikai, klausykitės mano pranešimų ir gyvenkite jais. Aš trokštu vesti jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“ (1985 m. spalio 24 d.)
Viešpats siunčia arkangelą Gabrielių pas Mariją, kuris Jai apreiškia, jog Ji taps Išganytojo Motina. Marija atsako: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man kaip tu pasakei“ (Lk 1:38).
Marija įkvepia mus savo tobulu paklusnumu Dangiškojo Tėvo valiai. Ji mums sako: „Aš esu su jumis tol, kol Aukščiausiasis leidžia man; Dievas leidžia man būti su jumis; klausykite manęs ir gyvenkite pagal Mano pranešimus; melskitės, melskitės, melskitės ir darykite tai, ką liepia daryti Šventoji Dvasia; myliu jus ir noriu jus visus atvesti į Dangų; jei nesimelsite, nebūsite nuolankūs ir paklusnūs pranešimams, kuriuos jums duodu, negalėsiu jums padėti …“
Klausyti Tavęs, Marija, reiškia daryti viską, ką mums liepia Jėzus – gyventi Evangelija. Tu sakai: „aš nesu svarbi, aš vedu jus pas savo Sūnų.“ Todėl vėl ir vėl kartojame atsidavimo Tau maldą: „Totus tuus Maria“ ir žinome, kad Tu vesi mus teisingu keliu. Apgaubk mus savuoju paklusnumu, padėk mums atverti širdis Jėzaus gimimui jose. Kartu su Tavimi mes prašome [Viešpaties], kad išsipildytų Tavo ketinimai ir taikos planai. Amen
Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!
Taikos Karaliene, melski už mus!
 
9 DIENA – MARIJOS MALDA
„Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes Jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos“.
Iš Marijos Širdies ir lūpų kyla Jos malda, kurioje Ji šlovina ir garbina Viešpatį. Visas Jos gyvenimas yra Dievo šlovinimas ir garbinimas. Ji yra mūsų maldos mokytoja. Ji yra Motina, kuri žino maldos galią. Todėl Ji nenuilstamai kviečia mus maldai ir meldžiasi su mumis ir už mus.
“Brangūs vaikai… Diena dienon aš meldžiuosi už jus ir trokštu dar labiau priartinti jus prie Dievo, tačiau negaliu, jeigu jūs patys šito nenorite“ (1988.01.25); “Aš meldžiu Dievą už jus ir prašau jūsų būti ištikimais Jam” (1989.11.25).
(t. Liubo Kurtovič OFM)
„Brangūs vaikai! Kviečiu jus melstis ypač šiomis dienomis, kad galėtumėte patirti susitikimo su gimusiu Jėzumi džiaugsmą. Brangūs vaikai, aš trokštu, kad išgyventumėte šias dienas taip, kaip jas išgyvenu aš. Su džiaugsmu noriu vesti jus ir parodyti džiaugsmą, į kurį noriu atvesti kiekvieną iš jūsų. Todėl, brangūs vaikai, melskitės ir atsiduokite man visiškai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“ (1986 m. gruodžio 11 d.)
Marijos malda yra gyrio ir kovos už mūsų sielas giesmė. Malda su Marija daro stebuklus. Kvietimas į maldą yra dažniausias Jos kvietimas. Marija mums kalba apie maldos galią:
„Maldoje jūs patirsite didžiausią džiaugsmą ir bet kokios, net neišsprendžiamos, problemos sprendimą …“ (1985 03 28); „Tas, kuris meldžiasi, nebijo ateities … nebijo blogio, ir jo širdyje nėra neapykantos … jis turi viltį ir gailestingąją meilę … jis mato šviesą“; “Melskitės širdimi, malda daro stebuklus žmonių širdyse ir pasaulyje”.
Marija, viename iš savo Kalėdinių pranešimų Tu atkreipei mūsų dėmesį, sakydama: „Jūs skubate, renkate, tačiau be palaiminimo. Jūs nesimeldžiate! “
Padėk mums sustoti, neskubėti, atpažinti, suvokti, kad daug kas, kas žada nutikti, priklauso nuo mūsų maldų.
Užtarki mus, kad malda taptų mums džiaugsmu taip, kaip Tu to nori. Paruošk mūsų širdis Jėzaus gimimui. Mes prašome [Viešpaties], kad išsipildytų Tavo ketinimai ir taikos planai. Amen
Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų
mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!
Taikos Karaliene, melski už mus!

 

Read Previous

Međugorje 16.11.2020

Read Next

Su šventom Kalédom