ATNAUJINKITE SAVO ŠIRDĮ (Tėvas Ljubo Kurtovičius, OFM)

2024 m. vasario 25 d. pranešimas
„Brangūs vaikai! Melskitės ir atnaujinkite savo širdį, kad jūsų pasėtas gėris duotų džiaugsmo ir vienybės su Dievu vaisių. Raugės užėmė daug širdžių ir jos tapo nevaisingos, tad jūs, vaikeliai, būkite šviesa, meilė ir Mano ištiestos rankos šiame pasaulyje, trokštančiame Dievo, kuris yra meilė. Ačiū, kad atsiliepėte į Mano kvietimą.”
Mergelė Marija savo pranešimuose Medžiugorjėje dažnai mums kalba apie širdį. Širdis yra dvasingumo, besivystančio Dievo Motinos buvimo dėka, centre. Širdis svarbi. Šventajame Rašte širdis paminėta beveik tris šimtus kartų. Kalbėdami apie širdį, turime omenyje savo gyvenimo centrą, jausmus ir troškimus.
Natūralios būsenos žmogaus širdis yra pikta, klastinga ir apgaulinga. Jeremijas sako:
„Širdis yra už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti?“ (Jer 17,9).
Pirmasis žmogaus nuopuolis paveikė giliausias mūsų esybės vietas. Mūsų protas, jausmai ir troškimai yra sutepti nuodėmės. Morkaus evangelijoje skaitome Jėzaus žodžius: „Žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“. (Mk 7, 21–23).
Mūsų problema ne išorinė, o vidinė. Mums reikia vidinio pasikeitimo, atsinaujinimo ir širdies pokyčių. Širdis yra mūsų esybės šerdis, ir Biblijoje kalbama, jog labai svarbu, kad mūsų širdys būtų tyros: „Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai.“ (Pat 4,23). Iš evangelijų žinome, kad Jėzus dažnai patirdavo įtampą su tais žmonėmis, kurie dėl religinių priežasčių tikėjo, kad išorinė švara yra svarbiausia.
Ir tada Jėzus jiems sakė: „Klausykite manęs visi ir supraskite! Niekas, kas patenka į žmogų iš išorės, negali jo suteršti“.
Jėzus mus moko, kad žmogaus širdis yra ta vieta, kur gimsta piktos mintys. Vėliau šios mintys pamažu įgyvendinamos. Pirmiausiai viskas prasideda nuo minties, o vėliau virsta žodžiu, paskui veiksmais, kurie tampa matomi pasaulyje. Mūsų darbai gimsta širdyje.
Laikraščiuose ir žiniasklaidoje gausu patarimų apie sveiką mitybą. Tačiau jokia žiniasklaida nesako, kokie nuodai patenka per žiniasklaidą, per blogą turinį, neigiamas naujienas, ištvirkavimą ir pornografiją. Ir joks maistas negali mūsų sunaikinti taip, kaip blogis, kuris patenka į žmogaus širdį.
Yra žmonių, kurie per televiziją susiduria su sunkiomis ir siaubingomis scenomis ir negali jų atsikratyti metų metus, nes jos lieka viduje ir cirkuliuoja mintyse, galvose ir širdyse. Jei maitinsimės dvasiškai užnuodytu maistu, patys tokiais tapsime ir nuodysime kitus tuo turiniu, kuris yra mūsų širdyje. Dievo Motina kaip motina rūpinasi mūsų širdimis. Ji nori, kad jos būtų tyros ir galėtų palaikyti ryšį su Dievu. Neįmanoma turėti gerų santykių su Dievu, jei mūsų širdis yra užnuodyta ir nešvari. Mūsų širdis sukurta meilei. Mūsų širdis seks idealu – Dievu, malone ir meile, jeigu ji bus apvalyta ir atnaujinta, kad galėtų priimti Dievo meilės tyrumą.
Malda
Mergele Marija, turėjusi labai tyrą ir be nuodėmės širdį, prašyk savo Sūnų, kad nutyrintų ir atnaujintų mūsų širdis, kurios ne visada yra tyros. Mes norime atverti savo kelius Viešpačiui ir visus savo rūpesčius patikėti Jam. Mes norime pažvelgti į Viešpatį, pasiimti savo kasdienį kryžių ir sekti Jėzumi – taip, kaip Jis mus mokė ir kaip Jis mus kviečia. Mergele Marija, Tau patikime savo širdis, ypač sužeistas, uždaras ir kietas. Kad Dievo malone mes tikrai atleistume artimui ir mums patiems, kaip Dievas atleido mūsų atgailaujančioms širdims. Nuolankia širdimi norime melstis už visus, kuriems liekame skolingi, kuriuos sužeidėme ir atitolinome nuo Dievo. Visus pasiklydusius, sužeistus ir pasimetusius pavedame tavo motiniškam užtarimui, kad jie rastų kelią atgal į tiesą, džiaugsmą ir ramybę, kurią mums duoda vienintelis Viešpats. Amen.
Tėvas Ljubo Kurtovičius, OFM

 

Read Previous

Lietuvos piligrimų dienos Medžiugorjėje Balandžio 23– 25 d.

Read Next

Būkite šviesa, meilė ir Mano rankos (Terezia Gražiová)