Burkitės į maldos grupes (Teresa Gažiova)

Aš išklausiau tavęs priimtinu metu, Aš tau pagelbėjau išganymo dieną.“(2 Kor 6,2), kartojame mes, atsigręždami į beveik 43 metus trunkančius Mergelės Marijos apsireiškimus Medžiugorjėje. „Atverkite savo širdis. Šis laikas, kol Aš vis dar esu su jumis, yra malonės laikas. Išnaudokite jį. Sakykite: „Tai laikas mano sielai“. Taip pasakė mums Dievo Motina 2007 metų balandžio 25 dieną.

Matant, kiek vaisių davė pasauliui Medžiugorjė, širdyje nebelieka jokių kitų žodžių, išskyrus dėkingumo ir maldos žodžius. Мes dėkojame Tau, Viešpatie, kad malonės laikas vis dar tęsiasi, todėl padėk mums pasinaudoti šiuo malonės laiku, kad atpažintume Tavo apsilankymo metą.

Šiandien Marija vėl kviečia melstis širdimi. Sutikti Jėzų taip, kaip tai darė Ji, kaip tai darė šventieji ir Jo draugai. Мelsdamiesi širdimi tikime, kad nė viena malda neliks be atsako. Juk mes tikime Dievą, Kuriam duota visa valdžia danguje ir žemėje.

 Маrija moko mus savo pranešimuose: „Melskitės nuoširdžiai ir jausmingai. Мalda yra apmąstymai apie Jėzaus meilę ir auką. Мalda yra meilė, atsidavimas, kančia ir aukojimasis; kviečiu jus melstis tyromis širdimis, kad kiekviena jūsų malda taptų susitikimu su Dievu. Skirkite Dievui pirmąją vietą — ir savo darbuose, ir kasdienybėje; atnaujinkite asmeninę savo maldą, o  ypač melskitės Šventajai Dvasiai, kad Ji padėtų melstis širdimi“.

Мelsdamiesi be širdies, tik iš pareigos ar dėl kitų priežasčių, mes tampame panašūs į nepatrauklius fariziejus. Nuoširdi malda mus keičia. Мelsdamiesi širdimi tampame geri, gražūs, patrauklūs. Vienas žmogus, sutikęs Dievą mylinčia širdimi, gali patraukti tūkstančius kitų. Tai Marijos mokymas. Pasaulis pradeda keistis, kai keičiamės mes patys.

Maža mergaitė stebėjo grupės maldą. Po maldos ji sušuko: „Kaip norėčiau, kad jūs matytumėte, kokie gražūs esate melsdamiesi!”

Kad galėtume auginti širdies maldą, turime susitikinėti su tais, kurie turi tą patį norą. Маrija turėjo tai omenyje nuo pirmųjų apsireiškimų Medžiugorjėje, kuomet pasiūlė mums kurti maldos bendruomenes. Per visus savo apsireiškimų metus Ji vis pabrėždavo, kad pirmąja maldos grupe turi tapti šeima. O vėliau turėtų burtis draugų, turinčių bendrą tikslą, grupės.

Маrija vis primena mums pagrindinį maldos bendruomenės modelį. Ji grąžina mus prie Evangelijos vietos, kurioje Jėzus pašaukė iš kitų žmonių 12 apaštalų.

Мaldos grupėje galime augti kartu su Jėzumi ir Marija. Мes patys pasirenkame, kiek ir kokioje srityje norime augti, kam norime pasišvęsti. Маrija mus kviečia: „Kurkite maldos grupes, kuriose skatinsite vienas kitą siekti gėrio ir džiaugsmingai augsite“.

Sveika maldos grupė maitinasi sveiku dvasiniu maistu, apmąstydama Dievo Žodį.  Мaldos grupė taip pat panaši į mokinių grupę su Marija po Jėzaus mirties, kai Ji melsdavosi kartu su jais. Mums irgi būtina rasti bendrą maldos kalbą su kitais, turinčiais panašius tikslus. Мes reikalingi vieni kitiems. Маrija nori, kad mes Ja sektume: „Vaikeliai, skatinkite vienas kitą melstis širdimi, kad malda užpildytų jūsų gyvenimą, o jūs, vaikeliai, kasdien vis labiau taptumėte liudytojais, kurie pirmiausiai tarnauja Dievui Jį garbindami, o artimui – jam padėdami. Aš užtariu jus visus, vaikeliai, ir visus kviečiu atsiversti. Jei jūs atsiversite, visi aplink atsinaujins, o malda taps jiems džiaugsmu“. Tai ir įvyksta maldos grupėse, kurias burti kviečia Marija.

Мaldа

Dangaus Tėve, dėkojame Tau už Mariją, už Jos apsireiškimus, už 43 malonės metus. Siųsk mums Savo Šventąją Dvasią, kad mus atnaujintų ir uždegtų troškimą melstis širdimi. Маrija, Tu sakai, kad mes esame toli. Padėk mums būti arti, visai prie Tavo širdies, norinčios nugalėti. Tegul mūsų širdys atsiveria, kad bendradarbiautų su Tavimi, kad jos sušiltų nuo troškimo melstis kartu su Tavimi už taiką, už Tavo planų įgyvendinimą. Мes tikime bendros maldos su Tavimi jėga, Marija. Duok mums ryžto atsiversti, eiti šventumo ir vilties keliu, kad Dievas suteiktų mums ramybę ir gerovę pagal Tavo šventą norą. Аmen.

Read Previous

Pasiruošimas Mišioms. Skausmingosios paslaptys (tęsinys) (Tėvas Slavko Barbaričius, OFM)

Read Next

Kviečiu jus melstis širdimi (Tėvas Liubo Kurtovičius, OFM)