MŠ maldos grupės

Mūsų maldos grupės renkasi kartą per savaitę, dažniausiai šeštadienį, ir kartu meldžiamės rožinį Dievo Motinos intencijomis, skaitome Šventąjį Raštą ir meldžiamės už savo artimųjų poreikius. Susitikimas baigiamas pasišventimu Nekaltajai Dievo Motinos Širdžiai

Stengiamės GYVENTI MARIJOS PRANEŠIMAIS:

– kasdien melstis tris rožinio dalis;
– pasninkauti trečiadienį ir penktadienį;
– kas mėnesį eiti išpažinties;
– dažnai priimti komuniją, dalyvauti šv. Mišiose, adoruoti Jėzų Švenčiausiajame Sakramente;
– melstis už kunigus;
— susitikti grupėse bent kartą per savaitę;
– suteikite konkrečią pagalbą savo artimiems, tarnauti jiems.